خانه | آرشیو | پست الکترونیک

PDA (Pantent Dactus Arterin sus)

مجرا یا کانال شریانی باز

Left Common Corotid

شریان بی نام

Left Sub Clavian

(Innominate)

 

P.D.A در واقع یک ارتباط بین آئورت و پولمونر است که در دوران جنینی وجود دارد و به محض تولد بسته می شود البته تا 6هفته بعد از تولد هم ممکن است باز باشد و تا این زمان طبیعی است و بعد از این مجرا به شکل یک گیلامان در می آید که کاملاً بسته می باشد.

اگر این مجرا به دلایل مختلف که مهمترین آن نارس بودن نوزاداست باز بماند. اندیکاسیون جراحی پیدا می کند که در اینگونه موارد بعد از بیهوشی نوزاد را  لترال خوابانده به طوری که سمت چپ آن بالا باشد. به روش توراکوتومی و باز کردن فضای بیندندهای پنجم به محل مورد نظر می رسند.

بعد از یافتن P.D.A 2روش برای جراحی وجود دارد.

1- دو سر مجرا را با کلمپ داکتوس گرفته و وسط آن را کاملاً قطع می کنند و بعد دو سر آزاد شده را معمولاً با پرولن 0/4 به طور کامل می دوزند که به این روش به روش قطع کردن یا Division می گویند.

2- روش دوم در دو سر مجرا معمولاً با پرولن 0/4 پرس می زنند و بعد بسته به نظر جراح با نخ ایتبوند 0/2 یا0/3 یک دور داخل مجرای PDA رفته و به طور کامل گره می زنند که به این روش Trans fix می گویند

بعد از بستن مجرا چست تیوپ مورد نظر را گذاشته و بعد دنده را می بستند و عمل به پایان می رسد.

 (از تولد هم ممکن است باز باشد و تا این زمان طبیعی است و بعد از این مجرا به شکل یک گیلامان در می آید که کاملاً بسته می باشد.

اگر این مجرا به دلایل مختلف که مهمترین آن نارس بودن نوزاداست باز بماند. اندیکاسیون جراحی پیدا می کند که در اینگونه موارد بعد از بیهوشی نوزاد را  لترال خوابانده به طوری که سمت چپ آن بالا باشد. به روش توراکوتومی و باز کردن فضای بیندندهای پنجم به محل مورد نظر می رسند.

بعد از یافتن P.D.A 2روش برای جراحی وجود دارد.

1- دو سر مجرا را با کلمپ داکتوس گرفته و وسط آن را کاملاً قطع می کنند و بعد دو سر آزاد شده را معمولاً با پرولن 0/4 به طور کامل می دوزند که به این روش به روش قطع کردن یا Division می گویند.

2- روش دوم در دو سر مجرا معمولاً با پرولن 0/4 پرس می زنند و بعد بسته به نظر جراح با نخ ایتبوند 0/2 یا0/3 یک دور داخل مجرای PDA رفته و به طور کامل گره می زنند که به این روش Trans fix می گویند

بعد از بستن مجرا چست تیوپ مورد نظر را گذاشته و بعد دنده را می بستند و عمل به پایان می رسد

|+| نوشته شده توسط حسین ابراهیمی در یکشنبه هجدهم مرداد 1388 و ساعت 21:22 

 

|+| نوشته شده توسط حسین ابراهیمی در چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 18:32 | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar





Powered by WebGozar